close banner

close banner
banner banner banner banner banner
God of WarZhao Zilong (2020) จูล่ง วีรบุรุษเจ้าสงคราม

God of WarZhao Zilong (2020) จูล่ง วีรบุรุษเจ้าสงคราม

เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในห้าของ Tiger Generals Kingdom of Shu จากสามก๊ก (Romance of Three Kingdom) ในการที่จูล่ง (Zhao Zilong) ตกลงจะช่วยเหลือเล่าปี่ (Liu Bei) ในภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเขาในการรวมประเทศจีน

banner