close banner

close banner
banner banner banner banner banner banner
Edge of the World (2021)

Edge of the World (2021)

การผจญภัยของเซอร์เจมส์ บรู๊ค ผู้ซึ่งท้าทายจักรวรรดิอังกฤษให้ปกครองอาณาจักรป่าไม้ในยุค 1840 เกาะบอร์เนียว เริ่มต้นสงครามครูเสดตลอดชีวิตเพื่อยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ การเป็นทาส และการล่าสัตว์หัว และเป็นแรงบันดาลใจให้ลอร์ดจิมและบุรุษผู้ที่จะเป็นกษัตริย์

banner banner banner